OWH - Ogólne Warunki Handlowe (06.2020)

1. INFORMACJE
Beyondmotors GmbH (CHE-378.565.519; w dalszej części: "Beyondmotors.ch") prowadzi internetową platformę aukcyjną w sektorze business-to-business i oferuje usługi w zakresie pośrednictwa sprzedaży pojazdów.
Stosunek prawny pomiędzy Beyondmotors.ch a jej użytkownikami w związku z korzystaniem z usług regulują poniższe ogólne warunki handlowe, jak również wymienione w nich oddzielnie aneksy oraz wszelkie inne umowy indywidualne zawarte na piśmie.
Rejestrując się na platformie aukcyjnej, użytkownik akceptuje niniejsze OWH bez ograniczeń. Rejestracja, wystawianie produktów oraz licytowanie na aukcji Beyondmotors.ch są darmowe. W momencie zawarcia transakcji poprzez aukcję, strony zobligowane są do poniesienia opłat według cennika.

2. AUKCJA
Beyondmotors.ch jest dostawcą platformy dla aukcji online.
W przeciwieństwie do aukcji zdefiniowanej w Art. 229 ust. 2 i 3 (Swiss Code of Obligations), aukcja nie jest pomyślnie zakończona w przypadku braku złożenia oferty.
Oferty wyższe niż cena minimalna, lub niższe w przypadku akceptacji sprzedającego uznaje się za wiążące.
Sprzedający jest zobowiązany do szczegółowego opisania pojazdu. Zatajanie informacji skutkowało będzie natychmiastowym zawieszeniem konta użytkownika.
Pojazdów nie można edytować i usuwać w trakcie trwania aukcji.
Platforma aukcyjna Beyondmotors.ch może być czasowo niedostępna lub ograniczona z powodu prac konserwacyjnych lub innych przyczyn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z tą okolicznością nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Beyondmotors.ch.

3. UŻYTKOWNICY
Aby móc korzystać z platformy Beyondmotors.ch konieczna jest bezpłatna rejestracja. Uczestnictwo w platformie jako użytkownik jest możliwe tylko po akceptacji wniosku i aktywacji konta przez Beyondmotors.ch. Firmy spoza Szwajcarii powinny posiadać oficjalny status dealera.
Beyondmotors.ch zastrzega sobie wyraźne prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację lub wykluczenia użytkowników bez podania przyczyny.
Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w tajemnicy i nieujawniania go nieupoważnionym osobom trzecim ze względów bezpieczeństwa.
Użytkownikiem może być każdy podmiot, który został zweryfikowany przez Beyondmotors.ch w procesie aplikacji. Użytkownik powinien w tym celu przedstawić Beyondmotors.ch wpis do rejestru handlowego. Zmiana danych użytkowników powinna być niezwłocznie zgłaszana. Niepoprawne dane będą skutkowały natychmiastowym zwieszeniem konta użytkownika.

4. OPŁATY
Beyondmotors.ch pobiera opłaty od partnerów biznesowych/użytkowników za uzgodnione usługi.
Rejestracja, zamieszczanie ogłoszeń oraz licytacja na stronie www.beyondmotors.ch są bezpłatne.
Ceny produktów podawanych na aukcji, są cenami brutto.

kraj sprzedającego Szwajcaria, kraj kupującego Szwajcaria

Cena samochodu Opłata za wystawienie Prowizja od sprzedaży Prowizja od zakupu
Do 10,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 70.00 CHF
Do 30,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 0,7%
Do 1,000,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 210.00 CHF
Rows 1 to 3 of 3

kraj sprzedającego Szwajcaria, kraj kupującego inny kraj

Cena samochodu Opłata za wystawienie Prowizja od sprzedaży Prowizja od zakupu
Do 10,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 350.00 CHF
Do 30,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 3,5%
Do 1,000,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 49.00 CHF Za darmo 1,050.00 CHF
Rows 1 to 3 of 3

kraj sprzedającego dowolny kraj, kraj kupującego Szwajcaria

Cena samochodu Opłata za wystawienie Prowizja od sprzedaży Prowizja od zakupu
Do 10,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 100.00 CHF 0.00 CHF
Do 30,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 1% 0.00 CHF
Do 1,000,000.00 CHF 49.00 CHF Za darmo 300.00 CHF 0.00 CHF
Rows 1 to 3 of 3

kraj sprzedającego dowolny kraj, kraj kupującego dowolny kraj

Cena samochodu Opłata za wystawienie Prowizja od sprzedaży Prowizja od zakupu
Do 10,000.00 CHF 49.00 CHF 49.00 CHF 70.00 CHF
Do 30,000.00 CHF 49.00 CHF 49.00 CHF 0,7%
Do 1,000,000.00 CHF 49.00 CHF 49.00 CHF 210.00 CHF
Rows 1 to 3 of 3
Powyższe ceny są cenami netto. Podatek VAT zostanie dodany w zależności od kraju sprzedawcy/kupującego.

Strony transakcji nie mogą między sobą przenosić opłat za transakcje.
Beyondmotors.ch nie pośredniczy w płatnościach i nie bierze odpowiedzialności za sposób rozliczania transakcji.

5. KUPUJĄCY i SPRZEDAJĄCY
Sprzedawca samodzielnie i niezależnie składa ofertę sprzedaży produktu na aukcji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu warunków aukcji.
Sprzedawca jest zobowiązany do przyznania kupującemu nieograniczonego prawa własności zakupionego przedmiotu po cenie zakupu. Beyondmotors.ch nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne. W przypadku pomyślnie zakończonej aukcji, płatna jest opłata transakcyjna zgodnie z cennikiem.
Kupującym jest użytkownik, który samodzielnie i niezależnie składa ofertę na trwającą aukcję. Złożone oferty są wiążące i nie mogą zostać wycofane. Najwyższa oferta zostanie przyjęta po zakończeniu aukcji, jeżeli osiągnie ustaloną cenę minimalną lub jeżeli sprzedający zaakceptuje ofertę poniżej ceny minimalnej.
W przypadku pomyślnego zawarcia transakcji zakupu poprzez serwis aukcyjny, kupujący zobowiązuje się do uiszczenia Beyondmotors.ch opłaty transakcyjnej w wysokości wskazanej w cenniku. Beyondmotors.ch nie gwarantuje ochrony w związku z mankamentami kupowanego pojazdu.
Termin płatności dla kupującego i sprzedającego wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu, strona otrzyma wiadomość z przypomnieniem. Po upływie kolejnych 7 dni – w przypadku braku odnotowania wpłaty, konto użytkownika zostanie zablokowane.
Koszty transportu zakupionego pojazdu pokrywa kupujący, chyba że zostało to ustalone inaczej między sprzedającym/ kupującym.

6. ZAKRES USŁUG
Beyondmotors.ch oferuje użytkownikom możliwość zawierania umów z innymi użytkownikami na platformie Beyondmotors.ch samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Beyondmotors.ch nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy sprzedającymi/ kupującymi. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych pojazdów lub akcesoriów powinny być wyjaśniane pomiędzy stronami transakcji.
Beyondmotors.ch zastrzega sobie prawo do przedłużania, usuwania lub zmiany czasu trwania ofert i aukcji bez podania przyczyn, a także do zakazania użytkownikom korzystania z usług platformy.
Beyondmotors.ch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ryzyko lub szkody związane z rozpoczęciem i zakończeniem transakcji.
Zespół Beyondmotors odpowie na pytania dotyczące trwających aukcji tylko wtedy, gdy zostaną one wysłane na adres: auction@beyondmotors.ch.

8. OCHRONA DANYCH
Beyondmotors.ch przywiązuje dużą wagę do ochrony dóbr osobistych związanych z korzystaniem z platformy aukcyjnej. Odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w odrębnym załączniku stanowią zatem integralną część niniejszych OWH. Przepis dotyczący ochrony danych osobowych można zobaczyć w dowolnym momencie, klikając na link.
Beyondmotors.ch jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania ofert, tekstów i ilustracji publikowanych przez użytkowników na platformie aukcyjnej pod kątem ich legalności i w razie potrzeby do zakazania ich stosowania.

9. KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWiZ są całkowicie lub częściowo nieważne i/lub nieskuteczne, ważność i/lub skuteczność pozostałych postanowień lub części tych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne i/lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione takim postanowieniem, które jest najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnego i/lub nieskutecznego postanowienia w sposób prawnie skuteczny. To samo odnosi się do wszelkich luk w rozporządzeniu.

10. MIEJSCE JURYSDYKCJI
Prawo szwajcarskie ma zastosowanie wyłącznie do niniejszych OWH oraz stosunku prawnego pomiędzy użytkownikiem a Beyondmotors.ch.
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów pomiędzy użytkownikiem a Beyondmotors.ch jest siedziba Beyondmotors.ch. Obowiązująca prawnie wersja, to wersja niemieckojęzyczna.